KIRÂAT FARKLILIĞI BAĞLAMINDA ABDEST KONUSU TABERÎ ÖRNEĞİ

MEHMET ÇİÇEK

ÖZET

İslâm dininin ilke ve prensiplerinin ana kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîm’in farklı kırâatlerle okunabilmesi, Peygamber Efendimiz döneminden itibaren süregelen bir olgudur. Bu farklı kırâatlerden bazıları şaz olarak kabul edilirken, bazıları da mütevatir sayılmıştır. Bu kırâat farklılıklarının bazıları manaya etki ederken, bazısının ise manaya hiçbir etkisi olmamıştır.

Kırâat farklılığı, temel İslâmi ilimlerin kurulma ve gelişme aşamalarında sürekli göz önünde bulundurulan önemli bir unsur olmuştur. Kur’ân’ın farklı kırâatlerle okunması neticesinde zaman zaman akâid, hukuk, muamelat, ibadet gibi alanlarda farklı yorumlar ve görüşler ortaya çıkmıştır. Müfessirlerin ve fakihlerin nakli ve akli deliller neticesinde ayetlerden yola çıkarak ulaştıkları bu farklı yorumlar, doğal olarak farklı hükümlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

 İbadetle ilgili ihtilaflı konulardan birisi de abdest konusudur. Biz de bu makalemizde, Kur’ân’da manaya etki eden kırâat farklılıklarının abdest açısından incelenmesi hususunda Mâide sûresinin 6. ayetine genel bir bakışı ve özelde Taberî’nin bu konudaki yaklaşımını incelemeye çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Kırâat, Taberî, Abdest, Mesh, Yıkama

ABSTRACT:

The fact that Holy Qur’an, which is the main source of the principes and rule of the Islamic religion, can be read with different qira’a is an ongoing phenomenon since the time of our Prophet Muhammed. While some of these qira’a is accepted as a shaz, some are accaphted as mutawatir.  Some of these differen qira’a had an impact on meaning while some had no effect on meaning.

Qira’at difference has been an important factor that has been taken into consideration during the establishment and development stages of basic Islamic sciences. As a result of reading the Qur’an with different qıra’ats, different interpretations, opinions and point of wiev have occured from time to time in areas such as akaid, law, transaction and worship.These different interpretations, which the commentators and the scholars to the presence of different provisions.

One of the controversial issues related to worship is the ablution issue. In this article, we will try to investigate Qira’a differences which effect meanings on Qur’an in terms of ablution. Investigation done at 6. verse of surat al-Mâide in general and in particular the way Taberî handles the subject.

Keywords: Qira’a, Taberî, Ablution, Mesh, Washing