DİYARBAKIR İLİ KOCAKÖY İLÇESİNDEKİ TABİAAT İLE İLGİLİ HALK İNANIŞLARI

Salih ALMAZ

Kocaköy İmam-Hatip Ortaokulu

sa.salmaz@hotmail.com

https:/orcid.org/0000-0003-2902-974x

ÖZET

Din, toplumların sosyal ve kültürel yaşamlarının şekillenmesinde önemli bir etkendir. Bu sebeple İnsanın olduğu her yerde dinler de var ola gelmiştir. Dolayısıyla insanlık tarihinin her safhasında çeşitli dinlere ve bunlara bağlı inanç sistemlerine rastlanır. Halk arasında inanç düzeyinde varlığını sürdüren ve genellikle “halk inançları” olarak ifade edilen değerleri, bilimsel şekilde araştırıp ortaya çıkarmak dinler tarihçisinin görev alanlarındandır. Kültürel değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılması, hiç şüphesiz onların araştırılıp yazılı kayıtlara aktarılmasıyla mümkündür.

Kocaköy ve çevresi ile ilgili bilimsel olarak çalışılmamış olan halk inanış ve uygulamalarına ışık tutmak amacıyla bu makalede biz de Diyarbakır ili Kocaköy ilçesindeki “tabiat” ile ilgili halk inanışlarını, söz konusu yöre halkının dini inanç ve adetleri ile bunlara bağlı uygulamalarını dinler tarihi açısından değerlendirmeye çalıştık.

Bu çalışmada, Kocaköy ilçesinde müşahede edilen yağmur duası, ağaç, hayvan, su, ateş gibi tabii varlıklara dair inanışlar tespit edilmiş ve bunlar Dinler Tarihi açısından değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak, çalışmadan elde edilen bulguların kısa bir değerlendirilmesi yapılmış ve çalışmanın sonuna da konu ile ilgili resimler eklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dinler Tarihi, İnanış, Halk inanışları, Kocaköy, Tabiat.