KİTAP DEĞERLENDİRMESİ

Kitabın Adı: el-Cihâd ve’l-Kitâl fi’s-Siyâti’ş-Şer‘iyye

Kitabın Yazarı: Muhammed Hıyr Heykel

Muhammed Hıyr Heykel, el-Cihâdu ve’l-Kitâlu fi’s-Siyâti’ş-Şer‘iyye adlı eserin yazarı olup, kendisi Şam ulamasından olan Şeyh Talib Heykel’in oğludur. 1962 yılında vefat eden babasının medresesinde pek çok âlim yetişmiştir. Sözgelimi Ramazan el-Bûtî, Vehbe Zuhaylî ve Said el-Havva gibi Şam’ın birçok büyük âlimlerinin hocası olan Şeyh Hasan Habenneke babasının yanında yetişmiştir. Yazar Muhammed Hıyr, ilmî eğitimini babasından ve Şeyh Hasan Habenneke gibi âlimlerden almıştır.