TERCÜME

ESER ADI: KATRÜ’N-NEDA

Müellif: Cemâlüddîn Abdullah bin Yûsuf bin Hişam el-Ensarî (h. 708-761)

Çeviren: Mehmet ÇİÇEK

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yüksek Lisans Öğrencisi

mhmtcck1995@gmail.com

https://Orcid.org/0000-0003-1563-1641

GİRİŞ

Kur’an’ın evrensel ve kıyamete kadar geçerli olan ilahi hitabı Arapça olduğundan, ilahi mesajı anlama ile Arap dili ve gramerini iyi bilme arasında doğrusal bir orantı söz konusudur. Bunun önemini bilen ilk dönem alimleri, Arap grameri ile ilgili çok derin ve kapsamlı çalışmalar yapıp bunu insanların istifadesine sunmuşlardır.

Çalışmamıza kaynak teşkil eden ‘Katrü’n-Nedâ ve Bellü’s-Sadâ’ adlı eser yüzyıllardır medreselerde ve kısmen de akademilerde Arapça gramer konusunda okutulan çok kıymetli bir eserdir. Katrü’n-Nedâ metni, Arapça cümle bilgisi (Nahiv-Sentaks) ve Arapça kelime bilgisi (Sarf-Morfoloji) hakkında temel bilgilerin veciz bir şekilde kaleme alındığı bir metindir. Geniş bir izaha muhtaç olan ve önemli dil kurallarının genellikle bir cümle ile ifade edildiği bu eserin anlaşılması hususunda ciddi problemlerin olduğu görülmektedir. Bu hakikatten yola çıkarak müellif bir süre sonra ‘Katrü’n-Nedâ’ metni için daha geniş bir şerh olan ‘Şerhü Katrü’n-Nedâ’yı kaleme almıştır.