ES-SEMÎN EL-HALEBÎ’NIN TEFSİRİNDE KIRÂATLARA YAKLAŞIMI

Muazzam Yener

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

muazzamyener @ksu.edu.tr

ORCİD: 0000-0001-9032-0988

Öz

Müfessir es-Semîn el-Halebî, ed-Durru’l-Masûn fî Ulûmi’l-Kitâbi’l-Meknûn adlı eserinde Kur’ân ayetlerini çeşitli açılardan tefsir etmiştir. el-Halebî, tefsîrinde mütevâtir ve şâz kırâatları genişçe ele almıştır. O, sarf, nahiv, tefsir ve hadîs ilimlerinde mâhîr olduğu gibi kırâat ilimlerinde de dönemin meşhûr âlimleri arasında yerini almıştır. Adı geçen eser, nahiv ve kırâat alanında büyük bir öneme sahiptir. es-Semîn el-Halebî, eserinde mütevâtir kırâatlardan çoğunlukla kırâat-ı seb’a’ yı tercih etmiştir. Ancak o, şâz kırâatları da ele almış, zaman zaman şâz kırâatlarla ilgili farklı değerlendirmeler yapmıştır. Bu çalışmada; söz konusu tefsirde tespit edilen kırâat ilminin tanımı ve konusu ile ilgili çeşitli yaklaşımlar, mütevâtir ve şâz kırâatları birbirinden ayıran özellikler incelenmekte ve bunların arasındaki ihtilaf ve ittifaklar mukayese edilerek her iki kırâat bağlamında farklılıklar somut olarak ortaya konmaktadır. Ayrıca elde edilen bilgiler ışığında çeşitli âlimlerin bu kırâatlara yönelik olumlu ve olumsuz yaklaşımları ile birlikte,  müellifin bu konudaki ittifak ve ihtilafları karşılaştırmalı olarak değerlendirmeleri ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kırâat, Kur’ân, Tefsîr, ed-Durru’l-Masûn, es-Semîn el-Halebî.

PDF İNDİR: