داستان حمزة العرب وحمزه نامه در ادبیات عامیانۀ عربی وفارسی

Dr.Öğr.Üyesi :Moustafa ALBAKOUR

این مقاله پژوهشی تطبیقی در حوزۀ ادبیات عامیانۀ فارسی و عربی است. در مقدمه، به تعریف ادبیات عامیانه و به ویژه داستان عامیانه و اهداف واهمیت آن اشاره شده است. سپس دو نمونه از داستان‌های عامیانۀ عربی وفارسی با عنوان: حمزة العرب وحمزه نامه مورد بررسی قرار گرفته و مهم‌ترین آرای منتقدان و پژوهشگران دربارۀ آن‌ها آورده شده است. این پژوهش اثبات می‌ کند که اصل این داستان عربی و روح حاکم بر آن سامی است و به علت محبوبیت و انتشار آن در بسیاری از ممالک اسلامی، از جمله ایران، نمونۀ اقتباسی فارسی آن بازتاب دهندۀ ويژگی‌ها، عناصر و ارزش‌های ایرانی است.این داستان عبارت است از یک روایت یا برداشت عامیانه از تاریخ اسلام و فتوحات اسلامی در مملکت فارس و شکست آن مملکت و انتشار دین اسلام در آن، با سبکی که آمیزه‌ای میان تاریخ وادبیات، حقیقت وخیال و واقعیت واسطوره است. مؤلف و راویان این داستان از عناصر هنری استفادۀ شایانی کرده‌اند و داستان عامیانۀ جذاب و ماندگاری را به ملت‌های مسلمان ارائه کرده‌اند.

واژه های کلیدی: ادبیات تطبیقی، ادبیات عامیانه، داستان عامیانه، حمزة العرب، حمزه نامه

PDF İNDİR: