SOSYAL MEDYADAKİ DİNÎ İÇERİKLERİN Z KUŞAĞININ DİNE BAKIŞINDAKİ ROLÜ

Rahime Şule ÖNEN

ÖZET

İnternet teknolojilerinin gelişmesi sonucu toplumsal alanda geniş bir yer bulan sosyal medya günümüzde önemli bir bilgi edinme aracı haline gelmiştir. Bu çalışmada sosyal medyanın Z kuşağı tarafından etkin bir şekilde kullanmasından ve birçok konuda onları etkisi altına almasından yola çıkarak, Z kuşağının din algısı üzerinde de etkisi olabileceği varsayılmıştır. Bu kapsamda araştırmanın amacı sosyal medyadaki dini içeriklerin Z kuşağının din algısı üzerindeki rolünü incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Diyarbakır ilinde iki farklı lisede eğitim gören 15-17 yaş aralığında ve amaçlı örneklemle seçilen 10’u erkek 13’ü kız toplam 23 öğrenci oluşturmaktadır.

Araştırmada öncelikle sosyal medya ve din algısı üzerine yapılan çalışmalarla ilgili kısa bir literatür incelemesine yer verilmiştir. Daha sonra makalenin konusu olan Z kuşağı, ergenlik, sosyal medya, dini inanç gibi kavramlar tanımlanmıştır. Son olarak nitel araştırma deseni olan durum çalışması tekniğiyle yapılan araştırmada, çalışma grubuyla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış ve elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle yorumlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin sosyal medyadaki dini içerikleri takip ettikleri ve bu içeriklerin az da olsa dini algıları üzerinde etkisi olduğu anlaşılmıştır. Ancak İmam Hatip Lisesinde okuyan öğrencilerin sosyal medyadaki dini içeriklere daha temkinli yaklaştıklarından yola çıkarak onlar üzerinde bu etkinin daha az olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Z Kuşağı, Ergenlik, İnternet, Sosyal Medya, Din

PDF İNDİR: