SALGIN HASTALIKLAR DÖNEMİNDE CEMAATLE YAPILAN İBADETLER İLE İLGİLİ ALINAN TEDBİRLERİN İSLAM HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Uzman Öğretmen Şeyhmus Şahin

Kayapınar Mehmet Akif İnan

İmam Hatip Ortaokulu

https://orcid.org/0000-0002-0883-9340

muallim0606@gmail.com

ÖZET

Dinlerin temel gayesi, insanların dünya ve ahiret hayatında mutlu ve sağlıklı yaşamalarını sağlamaktır. Tüm ilahi ve beşeri dinlerin temelinde insan hayatı ile onuruna saygı esastır. İnsan hayatını koruma, İslam Hukukunun istediği temel zaruretlerin en başında gelmektedir. Yüce Allah tarafından yeryüzüne halife olarak gönderilen insan, her daim kulluk ve yaratılış gayesinin farkında olmalı ve bu bilinç ile hareket etmelidir. Dünyada meydana gelen afetler, salgın hastalıklar ve benzeri felaketler, evrenin mükemmel işleyişi için Allah tarafından belirlenen fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaların insanlar tarafından maddi ve manevi olarak ihlal edilmesi sonucunda ortaya çıkar. İslam dininde bazı ibadetlerin ifası/edası cemaatin varlığına bağlanmıştır. Salgın hastalıklar döneminde Müslümanlar, bazı ibadetleri birlikte ifa etmekten kısmen veya tamamen mahrum kalmıştır. Covid-19 salgınının başlarında toplu ibadet mekânları olan camiler, salgının bulaşma hızını kesmek için Cuma ve Teravih namazları gibi bazı ibadetler için kısmen kapatılmıştır. Amacımız, her dönemde olduğu gibi salgın hastalıklar döneminde de insanın maddi yapısının ve manevi kişiliğinin dokunulmaz ve saygıya layık olduğuna dikkat çekmektir. Tüm dinlerin asıl amacının insan sağlığını ve hayatını koruyucu tedbirler almak olduğunu vurgulayarak merkezi ve yerel otoritelerin de salgın hastalık dönemlerinde alacakları tüm kararların öncelikle toplum sağlığı ve insan hayatını koruyucu tedbirler paralelinde olması gerekliliğini belirtmektir. İnsan hayatını korumak, korunması gereken diğer tüm zaruretlerin her zaman önüne geçirilir. Çalışmamızda salgın hastalık dönemlerinde cemaatle yapılması zaruri olan ibadetlerden bazıları ön plana çıkarılmış ve bu ibadetlerin icrasına temas edilerek cemaatle ifa ve edası zorunlu olan ibadetlerin salgın dönemlerindeki icra şekilleri İslam hukuku açısından analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İslam Hukuku,Salgın, Pandemi, İbadet, Cemaat, Covid-19.